Regulamin Spotkań Rady

Regulamin, zatwierdza i obejmuje zakres przyjmowania precedensów Prawa Naturalnego
w interpretacji przepisów tzw. prawa polskiego, które z uwagi na swój bezprawny
charakter w każdym zakresie, wymuszają podejmowanie działań
ochronnych dla rdzennych mieszkańców i Ich rodzin

 

W związku z uszkodzeniem prawa oraz fikcją tzw. instytucji sprawujących władzę w tzw. państwie, a także zagrożeniami dotyczącymi wszystkich dziedzin życia i gospodarki, w tym: rodzin, środowiska, narodu, gospodarki, suwerenności, trwałości przyszłych pokoleń ludzi żywych oraz pośrednim i bezpośrednim zagrożeniem dla Ich życia, zdrowia i zasobów kraju, Rada Życia podejmuje działania dotyczące neutralizacji, minimalizacji oraz zdemaskowania i unieszkodliwienia patologicznych, psychopatycznych i przestępczych działań wrogich życiu korporacji (Podmioty korporacyjne).

Podmioty te, podszywające się pod właścicieli, Rzeczpospolitą Polską, przedsiębiorców, urzędy, inspektoraty, instytucje, sądy i inne jednostki, działające jako osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, występujące jako korporacje zewnętrzne z numerami obcych rejestrów, działając na szkodę człowieka żywego oraz wszystkich istot żywych oraz planety, we współpracy z innymi grupami przestępczymi i obcymi  tzw. państwami, nie zważając na zagrożenia życia nawet dla własnych rodzin, co stanowi o Ich niepoczytalności lub wrogich zamiarach:

Rada Życia we współpracy z Sądami Życia oraz Sądami Arbitrażowymi (półsystemowymi),
podejmują działania, we współpracy z grupami ludzi żywych, alarmującymi
podobnie i realizującymi odrębne zadania, co następuje:

 1. Brak legalności tzw. prawa polskiego, umożliwia, dopuszcza a nawet wymusza (bo jest obowiązkiem każdego człowieka) stosowanie tzw. Prawa Naturalnego oraz innych przepisów, które chronią życie istot żywych czujących oraz zasoby kraju oraz inne wartości jakimi są tożsamość narodowa.

 2. Brak świadomości zagrażającej życiu ludzkiemu lub podżegający do popełnienia przestępstwa lub sprzyjania bezprawiu, umożliwia tworzenie tzw. precedensów, które są uzupełnieniem do regulacji niezbędnych, w celu podjęcia działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych Narodu.

 3. Zagrożenia wynikające z krytycznego poziomu świadomości ludzi żywych o ich tożsamości i zdolności podejmowania decyzji, umożliwia przez suwerena, czyli Naród, podejmowanie bezpośrednich działań programowych i przejmowanie używanych do działalności przestępczej zasobów kraju w tym służb i sił wojskowych.

 4. Każde działanie podejmowane przez Radę, w stosunku do ludzi żywych, którzy działalność przestępczą prowadzą, daje Im możliwość opowiedzenia się czy są poczytalni czy też nie w swoich działaniach, w celu ew. podjęcia ścieżki powrotu do zdrowia w świadomości.

 5. Rada spotyka się w nadzwyczajnych i zwyczajnych spotkaniach, nie ma w niej znamion i przejawów patologii władzy, rządy pieniądza czy nastawienia na zabijanie życia i tego kultywowanie poprzez propagowanie stresu, lęku i manipulację. Wszyscy w Radzie są sobie równi i podejmują działania najlepsze dla rodziny rodzin, czyli narodu, a także dla ludzkości, w szczególności działając poprzez Polonię na całym Świecie.

 6. Tworzy się Precedensy w procedurze 1 dniowej (opracowywanie w zespołach, publikacja, 24 godziny na propozycje zmian, przyjęcie do zastosowania). Platforma Rady na Telegramie i grupy zadaniowe, których dostępność i transparentność jest dostępna na stronie www.prawo.zycia.pl

 7. Opracowując utwór, Rada bada go pod względem zgodności z Prawem Naturalnym, które w brzmieniu: Nie krzywdź i nie pozwól krzywdzić siebie i innych, na każdym polu świadomymi nieuświadomionym, wiedząc, iż człowiek składa się z duszy / ducha oraz ciała z krwi i kości, w skład którego wchodzi umysł, który można uwarunkować. Dodatkowymi prawidłami są art 4 i 31 tzw. Konstytucji, tzw. Deklaracja Praw Człowieka oraz inne przepisy, które służyć mogą człowiekowi, a nie przeczą prawu naturalnemu, które jest prawem zwyczajowym.

 8. W sytuacjach, które wymagać będą dodatkowych wyjaśnień, nadrzędną zasadą, którą kieruje się Rada jest Prawo Życia lub sama miłość, którą każdy kto uznaje się za człowieka powinien czuć i postępować zgodnie z jej prowadzeniem (tak czyni człowiek, inaczej jest to uszkodzona tożsamość). Powyższe wynika z miłości do człowieka, natury i życia, przyjmując iż miłość jest ponad wszelkimi prawami i stanowi prawo nadrzędne samo w sobie.

 9. Uznaje się, iż w związku z polami krzywd, które krytycznie oddziałują na psychikę człowieka żywego, a w szczególności dzieci, uznaje się, iż działania i zaniechania grup przestępczych, w tym ich tzw. pracowników, świadomie lub nieświadomie odpowiedzialne były na podstawie wad czynności prawnych i nieważności w obszarach służących człowiekowi żywemu, rdzennym mieszkańcom Polski.

 10. Powyższe potwierdzają fakty, których nie da się w żaden sposób wykluczyć lub podważyć, więc Rada uznaje, iż przedstawiciele tzw. Podmiotów korporacyjnych, m.in. liderzy tych grup, jednostek firm, korporacji, znajdują się w stanie niepoczytalności umysłowej, gdyż człowiek żywy zna granice moralności i nie krzywdził by innych ludzi, w tym własnej rodziny.

 11. Istnieje także prawdopodobieństwo, iż niektórzy z przedstawicieli tzw. Podmiotów korporacyjnych, o których mowa w punkcie poprzednim, popełniając przestępstwa robili to świadomie, bliżej lub mniej zagrażające życiu, wolności na szeroką skalę ludobójstwa i w tej kwestii pozwala się w pewnym względzie Im zadecydować o tym fakcie.

  zatwierdzono  04.11.2022r.